Pokyny pro autory a průběh recenzního řízení

Pokud máte zájem publikovat váš text, zašlete jej prosím k recenznímu řízení na e-mailovou adresu historiascholastica@npmk.cz.

Článek prosím zašlete ve formátu *doc nebo *docx.

Recenzovaný text musí být historicko-pedagogickou výzkumnou nebo přehledovou studií a jeho rozsah je stanoven na max. 25 normostran (tj. 45 000 znaků vč. mezer), pro texty ze sekce Varia a Diskuze 15 normostran (27 000 znaků vč. mezer). Časopis Historia scholastica rovněž zveřejňuje recenze českých i zahraničních odborných prací z oblasti dějin školství a vzdělávání a také i zprávy z významných mezinárodních vědeckých akcí z oblasti dějin školství, výchovy a vzdělávání. Naopak nepřijímá informativní recenze či recenze publikací, pokud nemají hlubší dopad na diskuzi v oblasti dějin pedagogiky, dějin školství a vzdělávání. Pro recenze je stanoven rozsah 8 normostran (14 400 znaků vč. mezer).

Text musí být zpracován v souladu s citační normou.

Publikování příspěvků je bezplatné, nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování či publikování rukopisu.

V případě publikování příspěvku v elektronické a tištěné podobě autor poskytuje licenci k publikování a reprodukování svého textu vydavatelům časopisu – Národnímu pedagogickému muzeu J. A. Komenského a Technické univerzitě v Liberci.

Průběh recenzního řízení:

  1. Autor zašle studii redakci na uvedený e-mailový kontakt.
  2. Autor je do 10 dnů vyrozuměn o obdržení studie.
  3. Autor je do 30 dnů vyrozuměn o postoupení studie k recenznímu řízení, případně o odmítnutí postoupit zaslaný rukopis do recenzního řízení.
  4. Autorovi jsou do 60 dnů od přijetí studie zaslány posudky od nezávislých recenzentů.
  5. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double-blind peer review). Posudky vypracovávají dva nezávislí odborníci, kteří nejsou z pracoviště autora či nejsou v konfliktu zájmů s autorem či původem studie. Redakce archivuje posudky nejméně po dobu 5 let.
  6. Pokud je text doporučen oběma recenzenty k vydání, je zveřejněn v nejbližším čísle časopisu.
  7. Pokud posudky či posudek doporučují doplnění či přepracování, autor se do 10 dnů po obdržení posudku vyjádří, zdali text doplní či přepracuje, a uvede datum plánovaného zaslání doplněného rukopisu.
  8. Pokud jsou na text vypracovány zamítavé posudky a text není doporučen k publikování, je vrácen autorovi.
  9. Pokud je text doplněn a opraven, je zaslán do stanoveného data redakci či recenzentům k posouzení. Autor zašle s opraveným textem i vyjádření k zohlednění doporučení recenzenta.
  10. Pokud recenzent či redakce neshledají úpravy v dostatečném souladu s doporučeními vzešlými z recenzního řízení, text je odmítnut a recenzní řízení ukončeno. V kladném případě je text přijat k publikování v nejbližším čísle časopisu Historia scholastica.
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024