Pokyny pro autory a průběh recenzního řízení

Texty k recenznímu řízení zasílejte na e mailovou adresu redaktora výkonné redakční rady: tomas.kasper@tul.cz

Texty zasílejte ve formátu word.

Text nesmí přesáhnout rozsah 15 normostran (tj. 27000 znaků).

Text je historicko-pedagogickou výzkumnou studií či přehledovou studií.

Text je zpracován v souladu s citační normou.

V případě publikování příspěvku v elektronické i tištěné podobě autor poskytuje reprodukční práva hlavnímu vydavateli časopisu – Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského.

Text zaslaný redakci musí být na konci opatřen prohlášením: Prohlašuji, že text nebyl nabídnut jinému časopisu, a souhlasím, že v případě publikování přechází reprodukční právo na Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského.

Publikování příspěvků je bezplatné, nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování či publikování rukopisu.

 

Průběh recenzního řízení:

  1. Autor zašle studii redakci na uvedený e-mailový kontakt.
  2. Autor je do 10 dnů vyrozuměn o obdržení studie.
  3. Autor je do 30 dnů vyrozuměn o postoupení studie k recenznímu řízení, případně o odmítnutí postoupit zaslaný rukopis do recenzního řízení.
  4. Autorovi jsou do 60 dnů od přijetí studie zaslány posudky od nezávislých recenzentů.
  5. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double-blind peer review). Posudky vypracovávají dva nezávislí odborníci, kteří nejsou z pracoviště autora či nejsou v konfliktu zájmů s autorem či původem studie. Redakce archivuje posudky nejméně po dobu 5 let.
  6. Pokud je text doporučen oběma recenzenty k vydání, je zveřejněn v nejbližším čísle časopisu.
  7. Pokud posudky či posudek doporučují doplnění či přepracování, autor se do 10 dnů po obdržení posudku vyjádří, zdali text doplní či přepracuje a uvede datum plánovaného zaslání doplněného rukopisu.
  8. Pokud jsou na text vypracovány zamítavé posudky a text není doporučen k publikování, je vrácen autorovi.
  9. Pokud je text doplněn a opraven, je zaslán do stanoveného data redakci či recenzentům k posouzení. Autor zašle s opraveným textem i vyjádření k zohlednění doporučení recenzenta.
  10. Pokud recenzent či redakce neshledají úpravy v dostatečném souladu s doporučeními vzešlými z recenzního řízení, je text odmítnut a recenzní řízení ukončeno. V kladném případě je text přijat k publikování v nejbližším čísle časopisu Historia scholastica.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016