Profil a zaměření časopisu

Časopis Historia scholastica zveřejňuje původní výzkumné historické a přehledové studie. Časopis přijímá výhradně články s tematikou z oblasti dějin pedagogického myšlení, dějin výchovy a vzdělávání, dějin vnitřního života školy, dějin školství, dějin učitelstva, a to se zaměřením zejména na střední a jihovýchodní Evropu. Z hlediska Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice se časopis řadí ke skupině oborů AM Pedagogika a školství. Časopis Historia scholastica je zařazen v databázích EBSCO, ERIH PLUS a Ulrich’s Periodicals Directory.

Časopis je odborným recenzovaným periodikem. Časopis řídí hlavní redaktor výkonné redakční rady a vedoucí vydávající instituce – ředitel Národního pedagogického muzea a knihovny Komenského v souladu s výkonnou redakční radou a mezinárodní redakční radou. Jeho odborné směřování je kontrolováno Vědeckou radou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Časopis Historia scholastica je mezinárodním časopisem, publikuje texty významných českých i zahraničních odborníků a přijímá studie v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce. V těchto jazycích probíhá rovněž recenzní řízení.

Časopis je vydáván v elektronické i tištěné podobě. Periodicita časopisu jsou dvě čísla do roka. První je vydáváno k srpnu a druhé k prosinci daného roku. Jedno číslo vychází zpravidla v českém jazyce, druhé číslo je mezinárodní a obsahuje články v anglickém či německém jazyce.

Časopis se řídí pokyny Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Mezinárodní časopis Historia scholastica je vydáván od roku 2015 v režimu Open Access (veškeré publikované texty jsou zpřístupněny v jejich plném rozsahu a bezplatně) a navazuje na odborné svazky vydané v českém jazyce – Historia scholastica I. a Historia scholastica II. (ISSN 1804-4913).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2016