Recenzní řízení

Kritéria hodnocení studie v rámci recenzního řízení časopisu Historia scholastica

Kritéria jsou pouze orientační a pro recenzenty doporučující.

Obsahová kritéria

 1. Zaslaný rukopis je v souladu s tematickým vymezením časopisu.
 2. Studie má jasně vymezené téma.
 3. Jedná se o původní výzkumnou či přehledovou studii.
 4. Studie je jasně strukturována.
 5. Východiska studie jsou uvedena a odůvodněna.
 6. Studie uvádí dosavadní stav bádání a patřičně odkazuje na dosavadní výzkumy v dané oblasti.
 7. Text se zabývá aktuálním, dosud nezpracovaným tématem.
 8. Text se zakládá na studiu dostatečného množství reprezentativních primárních zdrojů.
 9. Interpretace a vyhodnocení dat a zdrojů je jasné a vztahuje se k uváděným východiskům studie.
 10. Studie vyhodnocuje a interpretuje analyzované zdroje v kontextu daného historicko-pedagogického tématu.
 11. Závěry studie jsou srozumitelné.

Formální kritéria:

 1. Studie dodržuje stanovený rozsah do 15 normostran včetně mezer (1 normostrana= 1800 znaků včetně mezer).
 2. Jsou uvedeny odkazy a literatura dle citační normy.
 3. Text obsahuje anotaci, klíčová slova a resumé v českém jazyce.
 4. Text obsahuje anotaci, klíčová slova a resumé v anglickém jazyce.
 5. Rukopis obsahuje prohlášení autora, že text nebyl nabídnut jinému časopisu a souhlas autora, že v případě publikování textu se text stává majetkem Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

Doporučení recenzenta:

 • Text publikovat
 • Text publikovat s drobnými změnami (jakými).
 • Text přepracovat a zohlednit zásadní změny a doporučení (jaké).
 • Text přepracovat a zaslat nově k posouzení recenzenta.
 • Text nepublikovat v časopise Historia scholastica.
 • Text doporučit zaslat do jiného časopisu (jakého).

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024